In Nederland vinden per jaar duizenden evenementen plaats. Dit kan o.a. een wijk- of straatfeest zijn, een markt, een optocht, theatervoorstellingen of concerten. Deze evenementen vinden meestal in de buitenlucht plaats en dat kan natuurlijk tot geluidsoverlast leiden. De regels voor geluidsoverlast evenementen zijn lokaal geregeld, oftewel op gemeenteniveau.

GEMEENTEN

In Nederland heeft iedere gemeente een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van evenementen. Hierin staan dus ook de geluidsvoorschriften. Op de site van uw eigen gemeente kunt u de gehele tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening lezen.

CATEGORIEËN

Bij de meeste gemeenten zijn evenementen in 3 categorieën ingedeeld:

  • Categorie A evenementen. Dit zijn kleinschalige evenementen met een klein bezoekersaantal en hebben een laag risico. Voorbeelden van dergelijke evenementen zijn: buurtbarbecue en een kleine braderie.
  • Categorie B evenementen. Dit zijn middelgrote evenementen met een bezoekersaantal van enkele honderden (scheelt per gemeente) en een op voorhand gemiddeld risico. Bij middelgrote evenementen dienen maatregelen te worden getroffen om het evenement in goede banen te leiden en de veiligheid te waarborgen. Voorbeelden van reguliere evenementen zijn: rommelmarkten en kleinschalige tent feesten.
  • Categorie C evenementen. Dit zijn grote evenementen die meer bezoekers hebben dan categorie B evenementen en hebben een verhoogd risico. Maatregelen zullen nodig zijn om het evenement in goede banen te leiden. De voorbereiding van het evenement zal intensief zijn waarbij de hulpdiensten nauw betrokken zullen zijn. Voorbeelden van dergelijke evenementen zijn: popfestivals en Koningsdag.

Er worden in sommige gemeenten geen geluidsnormen gesteld bij evenementen. Dit om reden dat het stellen van deze normen, gelet op de fysieke omstandigheden in de gemeenten, niet naleefbaar en handhaafbaar zijn. Om toch de overlast voor derden zoveel mogelijk binnen aanvaardbare grenzen te houden wordt er vaak gekozen om te werken met eindtijden, een maximalisering van evenementen en het stellen van voorschriften met betrekking tot de opstelling van podia en geluidsbronnen.

Er zijn gemeenten die wel geluidsnormen vaststellen. Deze worden dan per categorie aangegeven. De gemeente kan in specifieke gevallen ontheffing verlenen van het verbod tot het veroorzaken van geluidshinder.

Melden

Geluidsoverlast is niet te voorkomen bij evenementen. Indien u toch vind dat zij de geluidsnormen overschrijden, probeer dan in contact te komen met de organisatoren en maak melding van de overlast. Vaak kunnen zijn direct de overlast verminderen. Willen zij niet meewerken of weet u niet wie de organisatoren zijn, dan kunt u contact opnemen met de plaatselijke gemeente. Het is afhankelijk van de Algemene Plaatselijke Verordening of zij ook daadwerkelijk stappen zullen/kunnen ondernemen.